• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Praca w PUP Jasło/Nabór/Zakończone nabory/Specjalista ds. rejestracji w Referacie Rejestracji, (..)

Specjalista ds. rejestracji w Referacie Rejestracji, Ewidencji i Informacji

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw rejestracji w Referacie Rejestracji, Ewidencji i Informacji
1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracja),
b) posiadanie co najmniej 3 lata stażu pracy nabytego w ramach umowy o pracę w zakresie wykonywania prac administracyjno-biurowych,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
h) znajomość przepisów prawnych regulujących działalność powiatowego urzędu pracy,
i) znajomość następujących aktów prawnych, tj.:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, - rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego,
j) znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD, EXEL i sprzętu biurowego.
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
b) komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
c) wysoki poziom kultury osobistej.
2. Zakres wykonywanych zadań:
1) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych oraz ustalanie statusu i prawa do świadczeń na podstawie przedkładanych dokumentów,
2) wprowadzanie informacji do baz danych,
3) zapoznanie bezrobotnego lub poszukującego pracy z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) zgłaszanie osób bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
5) wydawanie poświadczenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZZA),
6) wyznaczanie terminu pierwszej wizyty bezrobotnego i poszukującego pracy u doradcy klienta,
7) przygotowywanie decyzji w sprawach o:
- uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
- przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz wysokości przyznanego świadczenia i okresie jego pobierania.
3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Praca wykonywana jest na terenie jednostki, w pomieszczeniu biurowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie obsługiwała komputer z drukarką, kserokopiarkę, niszczarkę i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej. Praca na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich. Nie wymaga ona szczególnych wymagań zdrowotnych i właściwości psychofizycznych, ale wymaga ogólnego dobrego stanu zdrowia, dobrej komunikatywności, kreatywności i aktywności. Praca pod presją czasu oraz wymagająca umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
e) kserokopię posiadanych referencji lub opinii pracodawców,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: poprzednie zakresy czynności.
Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów ww. dokumentów oraz do złożenia oświadczenia o prowadzeniu (lub nie) działalności gospodarczej.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty określone w pkt. 4 należy złożyć w zaklejonej kopercie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, ul. Rynek 18, pok. 111 lub przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do 20.03.2023 r. (decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle). Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw rejestracji w Referacie Rejestracji, Ewidencji i Informacji”.
Nabór będzie przebiegał następująco:
- Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odebrane przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru w pok. 112, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Janusz Pacher
Jasło, dnia 10.03.2023 r.

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: PRACA w PUP
pdf 2023-03-10 Ogłoszenie o wolnym stanowisku.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Ogłoszenie o wolnym stanowisku.pdf 210,89KB zobacz
pdf 2023-03-10 Kwestionariusz osobowy.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Kwestionariusz osobowy.pdf 82,27KB zobacz
pdf 2023-03-10 Oświadczenia.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Oświadczenia.pdf 77,76KB zobacz
pdf 2023-03-10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 122,93KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf 57,21KB zobacz
pdf 2023-03-21 Lista kandydatów.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Lista kandydatów.pdf 167,18KB zobacz
pdf 2023-03-27 Informacja o wyborze.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Informacja o wyborze.pdf 182,44KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Paweł Szot 2023-03-10 14:56
Aktualizacja publikacji
Paweł Szot 2023-03-10 15:02
Wytworzenie publikacji
Janusz Pacher 2023-03-10 15:02
Zatwierdzenie
Janusz Pacher 2023-03-10 15:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry