• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób uprawnionych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023, poz. 20). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w PUP Jasło z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje

Zgłoszenie proszę wysłać:

 • na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • za pomocą platformy ePUAP na adres: /pup-jaslo/SkrytkaESP (pismo ogólne do urzędu)
 • za pomocą modułu systemu teleinformatycznego oprogramowania Syriusz Std dostępnego na stronie: https://www.praca.gov.pl
 • na adres (liczy się data dostarczenia korespondencji) Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu: 134463492

Informacje dla osób uprawnionych

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle zlokalizowany jest w miejscowości Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Wejście do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle znajduje się od strony Banku Spółdzielczego (przy rampie wjazdowej), jest oznaczone numerem W2. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono na parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Jaśle. Przy wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest winda, do której wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Jaśle. W celu przywołania pracownika urzędu oznaczono i zamontowano odpowiedni domofon.

Czym zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle?

Urząd zajmuje się rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzi pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne - EURES, które jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy i polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc.
Może być ona świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego.
W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych realizujemy poprzez:

 • staże i bony stażowe,
 • szkolenia indywidualne i grupowe.

Do łagodzenia skutków bezrobocia urząd wykorzystuje różnego rodzaju formy wsparcia, w tym m.in.:

 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • bon na zasiedlenie,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia.

Świadczenia pieniężne przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle finansowane są ze środków Funduszu Pracy w formie zasiłku dla osób bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnego. Dodatkowo, w trakcie podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnego urząd pracy wypłaca stypendium.

Kontakt z urzędem:

Z urzędem można się skontaktować telefoniczne pod numerem 134463492, fax. 134463492, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Korespondencję do urzędu można również kierować za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP na adres: /pup-jaslo/SkrytkaESP (pismo ogólne do urzędu)
 • modułu systemu teleinformatycznego oprogramowania Syriusz Std dostępnego na stronie: www.praca.gov.pl
 • listu na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Sebastian Rolek 2022-10-31 12:05
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2023-01-19 14:04
Wytworzenie publikacji
Sebastian Rolek 2023-01-19 14:04
Zatwierdzenie
Sebastian Rolek 2023-01-19 14:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry