• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Godziny urzędowania

  • poniedziałek w godz. od 7.30 do 15.30
  • wtorek w godz. od 7.30 do 15.30
  • środaw godz. od 7.30 do 15.30
  • czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
  • piątek w godz. od 7.30 do 15.30
  • wszystkie soboty są wolne od pracy.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.

Organy administacji państwowej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

Załatwiane sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej " nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym " w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.  

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym j.w. organ administracji państwowej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Sebastian Rolek 2015-11-26 10:13
Aktualizacja publikacji
Paweł Szot 2023-01-12 11:44
Wytworzenie publikacji
Sebastian Rolek 2023-01-12 11:44
Zatwierdzenie
Sebastian Rolek 2023-01-12 11:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry