• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 • wybrane treści i materiały dostępne na stronie, mogą posiadać błędy związane z dostępnością - dokładamy wszelkich starań aby w niedalekiej przyszłości wszystkie materiały na stronie były dostępne cyfrowe,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sebastian Rolek oraz Paweł Szot, admin@pup-jaslo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 443 54 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, I piętro

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Budynek posiada dwa wejścia do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – główne od strony Banku Spółdzielczego (przy rampie wjazdowej) oznaczone jako W2 oraz wejście awaryjne od strony parkingu wewnętrznego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu za pomocą windy z poziomu zerowego. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu do windy jest umieszczona informacja dla osób niepełnosprawnych jak korzystać z windy. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych – Powiatowy Urząd Pracy zlokalizowany jest na jednym pętrze, wszystkie korytarze są na jednym poziomie. Tablica informacyjna zapewnia informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Tablica znajduje się na I piętrze przy windzie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Pracownicy Urzędu mają obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym w dotarciu do miejsca lub stanowiska.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek wyposażony jest w windę łączącą wszystkie kondygnacje. Drzwi windy otwierają się automatycznie. Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille'a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Dla klientów Urzędu dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku od strony parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Jednocześnie informujemy, że Urząd nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dokumenty do pobrania
pdf 2021-03-26 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf 65,62KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Sebastian Rolek 2020-09-22 11:37
Aktualizacja publikacji
Paweł Szot 2023-01-12 12:37
Wytworzenie publikacji
Sebastian Rolek 2023-01-12 12:37
Zatwierdzenie
Sebastian Rolek 2023-01-12 12:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry