Klawisze dostępności
BIP

hh9f762uuiRhL0tEReVICgpss5kSNgGIQ-F8LnCHi60

EhTGPbobdpmB2BBW2zLO9VgXWaR-nNevlu1T3ARVCq8

nkS4iv4Iq8YQxYdrIO4pfa7qDqD-BgtDb3IqhyDz8LM

4HpT2hmXW_xt05x83DsfyVTzDKSEICoMkFBA_9oPV1Q

NgRbIrWB5APVJDLWRuukdkSLKXgmP3cltntx3bYMwzI

Strona główna / / Menu Podmiotowe / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Skany dokumentów w formacie pdf

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Rolek, Paweł Szot.
  • E-mail: admin[at]pup-jaslo.pl
  • Telefon: 13 443 54 53

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
 • Adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
  ul. Rynek 18
  38-200 Jasło
 • E-mail: sekretariat[at]pup-jaslo.pl
 • Telefon: 13 446 50 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada dwa wejścia – główne od strony ul. Rynek i wejście awaryjne od strony parkingu wewnętrznego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu za pomocą windy z poziomu zerowego. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy głównym wejściu umieszczona jest informacja dla osób niepełnosprawnych jak korzystać z windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pracownicy Urzędu mają obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym w dotarciu do miejsca lub stanowiska.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek wyposażony jest w windę łączącą wszystkie kondygnacje. Drzwi windy otwierają się automatycznie.
Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille'a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem przy ul. Kaziemierza Wielkiego wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta.
Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Jednocześnie informujemy, że Urząd nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf 21-03-26 15:26 65.62KB pobierz plik: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf

Redakcja strony: Deklaracja dostępności Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl