• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Środki Funduszu Pracy

Środki Funduszu Pracy

Środki Funduszu Pracy zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 t.j.) przeznacza się na sfinansowanie między innymi:

 • zasiłków dla bezrobotnych, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13;
 • zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, o których mowa w art. 141;
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;
 • kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, o których mowa w art. 47;
 • dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48;
 • zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59;
 • grantów – na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, o których mowa w art. 60a;
 • świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b;
 • refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c;
 • kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d;
 • stypendiów, o których mowa w art. 41(stypendium i inne świadczenia przysługujące bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniach), 42a (dofinansowanie studiów podyplomowych), 53 (staże), 53g (stypendia przysługujące uczestnikom przygotowania zawodowego dorosłych) oraz 55 (stypendia dla bezrobotnych podejmujących dalsza naukę);
 • kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1;
 • składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 54;
 • zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57;
 • kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61;
 • kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia w związku z doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych , o których mowa w art. 61b;
 • świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;
 • świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;
 • kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o których mowa w art. 62a ust. 9;
 • programów regionalnych, o których mowa w art. 66c;
 • zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d;
 • wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 1;
 • wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1;
 • refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7;
 • wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n;
 • kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a;
 • świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3 (prace społecznie użyteczne);
 • refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 ust. 8;
 • kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy;
 • kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;
 • wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych;
 • wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o których mowa w art. 106a;

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Sebastian Rolek 2015-11-26 10:25
Aktualizacja publikacji
Paweł Szot 2023-03-14 10:26
Wytworzenie publikacji
Sebastian Rolek 2023-03-14 10:26
Zatwierdzenie
Sebastian Rolek 2023-03-14 10:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry