Klawisze dostępności
BIP

pb1nup7W5QbsGvBkHgBvlSTB3jAsUBgy50T_X6c_ncI

RZB8_1YssjthD6fWmBhBcMZ65Ulkeb0eFY4Ux3Tkv2A

gaeyPXq12cXbwZykTw2HDJV-FP3Av7R8ynERhSfkPFc

R6EfsmKe8Mf8bE4sKnjl5lE4yIwmxyeMPdqxevGawgo

MooI58efJUDxul5VtKKadX_DG4RGmhur0Ks6cWq8hd0

Strona główna / / Menu Przedmiotowe / Środki Funduszu Pracy

Środki Funduszu Pracy

Środki Funduszu Pracy zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.) przeznacza się na sfinansowanie m. in.:

- zasiłków dla bezrobotnych, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13;

- zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, o których mowa w art. 141;

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa, o których mowa w art. 46;

- kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, o których mowa w art. 47;

- dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48;

- zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59;

- grantów – na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, o których mowa w art. 60a;

- świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b;

- refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c;

- kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d;

- stypendiów, o których mowa w art. 41(stypendium i inne świadczenia przysługujące bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniach), 42a (dofinansowanie studiów podyplomowych), 53 (staże), 53g (stypendia przysługujące uczestnikom przygotowania zawodowego dorosłych) oraz 55 (stypendia dla bezrobotnych podejmujących dalsza naukę);

- kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1;

- składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 54;

- zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57;

- kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61;

- kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia w związku z doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych , o których mowa w art. 61b;

- świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;

- świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;

- kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o których mowa
w art. 62a ust. 9;

- programów regionalnych, o których mowa w art. 66c;

- zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d;

- wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 1;

- wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1;

- refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7;

- wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n;

- kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a;

- świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3 (prace społecznie użyteczne);

- refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 ust. 8;

- kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy;

- kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;

- wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych;

- wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o których mowa
w art. 106a;

 

Redakcja strony: Środki Funduszu Pracy Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl