• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 t.j.).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.  Kadencja rady trwa cztery lata.

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy  oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 9. opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 10. współpraca z powiatowymi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 11. opiniowanie:
  1.  celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
   • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
   • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
   • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
  2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
  3. celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:
   • kryteria doboru bezrobotnych,
   • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto Starosta może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaśle na kadencję w latach 2023-2027:

 1. Tadeusz Gorgosz - Przewodniczący PRRP w Jaśle, przedstawiciel organizacji pracodawców,
 2. Robert Snoch - Wiceprzewodniczący PRRP w Jaśle, przedstawiciel samorządu terytorialnego,
 3. Stanisław Bigos - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. Ryszard Lisowski - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel samorządu terytorialnego,
 5. Wacław Mikrut - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel organizacji związkowej,
 6. Anna Nigborowicz - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel samorządu terytorialnego,
 7. Maciej Pętlak - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy,
 8. Paweł Pietrusza - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel organizacji związkowej,
 9. Józef Ryl - Członek PRRP w Jaśle, przedstawiciel organizacji związkowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Sebastian Rolek 2015-11-26 11:44
Aktualizacja publikacji
Paweł Szot 2023-05-17 15:07
Wytworzenie publikacji
Sebastian Rolek 2023-05-17 15:07
Zatwierdzenie
Sebastian Rolek 2023-05-17 15:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry