Klawisze dostępności
BIP

ym-ikvXyvPJjgMZUlU2hMDTjaKJlRq41qb1LOccRwfU

aSgMt35WVk7uPJ8YXfOY6tkT1m1vIhihIeYqDFExRcU

1XTF7OSwOlxqvCOON5haqMLuOSRPGPZtS_d74Bj5xQo

RWbpno2BK6Xl3-XbmngZLVdnWwLS3dgrMb8WHHoJRW4

KWrRvQRfQZ7HnulDysq4RAx6arXGEAbp9L5zxavKRJc

Strona główna / / Menu Podmiotowe / Dane PUP Jasło / Skargi wnioski petycje

Skargi wnioski petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PUP Jasło – należy do Sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Dyrektor PUP Jasło przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania PUP Jasło.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują Referaty organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat PUP Jasło

.

Redakcja strony: Skargi wnioski petycje Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl