Klawisze dostępności
BIP

IY1_siyKa669p5fh6xVryILztW34eu6KO-TjsBnsEpORD0XPbP7fRXbNO2WlLmeeUDNQE11gYD7vu_Uwrj-RiQ

pyVnwDbBi5-VRuzAZgJphk7foekVu1qXTLygJoJWfFCRD0XPbP7fRXbNO2WlLmeeUDNQE11gYD7vu_Uwrj-RiQ

NTKFndVUUOB4BMRv5XdV-xov_Exa51RuwARrYw5a3AqRD0XPbP7fRXbNO2WlLmeeUDNQE11gYD7vu_Uwrj-RiQ

fS1VGqwF6B4-MmNXHUSuCoG1Zk3TcjgScbcdkkzAuF2RD0XPbP7fRXbNO2WlLmeeUDNQE11gYD7vu_Uwrj-RiQ

2UPZK_a6bwI9ETCzR7y29hbmX3qIJsBYLhb-OzfmhvSRD0XPbP7fRXbNO2WlLmeeUDNQE11gYD7vu_Uwrj-RiQ

Strona główna / / Menu Podmiotowe / Informacje nieudostępnione / Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
 
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przyapdku, gdy oosba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługujacego im prawa.
 
Nie można, z zastrzeżeniem powyższym, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególnosci w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochrone interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujacych zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
 
Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa powyżej, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególnosci o czasie, trybie i miejscu oraz kolejnosci rozpatrywania spraw.
 
Zgodnie z powyższą ustawą udostępnienie informacji publicznych nastepuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Redakcja strony: Dostęp do informacji publicznej Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl