Klawisze dostępności
BIP

hI9CYFqga4nGpG3yyXkHUIPvIV_SQb9NLkKTp9MZRwLdek0qW7fZ7e71lzAz4tR_0nPxsjhHPzb1HSAE0hbGGw

asAl02wrVllcdGu-2S9beEI6t62-NoyujkWW1ZrTOm7dek0qW7fZ7e71lzAz4tR_0nPxsjhHPzb1HSAE0hbGGw

6L8tne-rnQC7AtfAKbVOZ4FfAwvdz4LjkKFJ2jHbq07dek0qW7fZ7e71lzAz4tR_0nPxsjhHPzb1HSAE0hbGGw

2O_Mh8M-m3d09KE0VReFzGEl-YlsuYPs8crwSgLeuordek0qW7fZ7e71lzAz4tR_0nPxsjhHPzb1HSAE0hbGGw

3vc1bhlGZ_afe68J2B_2L4EMWzY89Pui-LtPhZeDLOrdek0qW7fZ7e71lzAz4tR_0nPxsjhHPzb1HSAE0hbGGw

Strona główna / / Menu Podmiotowe / Działalność Urzędu / Rejesty ewidencje decyzje

Rejesty ewidencje decyzje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle są prowadzone następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Rejestr wydanych postanowień i decyzji
 • Rejestr odwołań od decyzji urzędu pracy
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Ewidencja ofert pracy
 • Ewidencja zezwoleń i zgód na pracę cudzoziemców w Polsce
 • Rejestr wydanych skierowań
 • Organizacja giełd pracy
 • Rejestr porad indywidualnych i grupowych
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych
 • Rejestr umów o organizację :
  - prac interwencyjnych
  - robót publicznych
  - staży
  - refundacji ze środków F.P. i PFRON kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  - przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji przychodzącej
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr delegacji pracowników
 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia urzędu pracy

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wydaje  decyzje o:

 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty, oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasilku, dodatku szkoleniowego oraz stypendium,
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,
 • pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • oraz inne decyzje w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,
 • przyznaniu dodatku aktywizacyjnego.

Decyzje są wydawane w imieniu Starosty i podpisywane przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji jakim jest Wojewoda Podkarpacki za pośrednictwem Starosty Jasielskiego, czyli organu I instancji.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie w formie podania można wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Do odwołania należy dołączyć wszelkie dokumenty umożliwiające organowi zatrudnienia rozstrzygnięcie sprawy w trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego. W przypadku przekroczenia w/w terminu, strona zobowiązana jest wraz z odwołaniem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny nie wniesienia odwołania w terminie.

Organ zatrudnienia ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni. W przypadku uwzględnienia odwołania, uchyla zaskarżoną decyzję we własnym zakresie, natomiast w przypadku, gdy nie uzna argumentów strony za zasadne, przekazuje odwołanie wraz z kserokopiami dokumentów do Wojewody Podkarpackiego. Organ II instancji rozpatruje sprawę w terminie 30 dni i wydaje decyzję ostateczną, na którą służy stronie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezrobotny może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji Starosty Powiatu Jasielskiego oraz o przyznaniu stronie określonych uprawnień. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które pozwolą na wznowienie postępowania na wniosek strony. Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie do 30 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy.

Redakcja strony: Rejesty ewidencje decyzje Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl