Biuletyn Informacji Publicznej PUP Jasło
http://bip.pup-jaslo.pl/powiatowa_rada_zatrudnienia/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.).

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.  Kadencja rady trwa cztery lata.

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy  oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 9. opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 10. współpraca z powiatowymi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 11. opiniowanie:
   a) celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  - liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  - zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  - koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
  b)  proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
  c) celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:
  - kryteria doboru bezrobotnych,
  - zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

Ponadto Starosta może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaśle na kadencję w latach 2019 - 2023:

 1. Ryszard Lisowski - przedstawiciel samorządu terytorialnego
 2. Robert Snoch - przedstawiciel samorządu terytorialnego
 3. Anna Nigborowicz - przedstawiciel samorządu terytorialnego 
 4. Tadeusz Gorgosz - przedstawiciel organizacji pracodawców
 5. Maciej Pawluś - przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy
 6. Piotr Suski - przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych
 7. Paweł Pietrusza - przedstawiciel organizacji związkowej
 8. Wacław Mikrut - przedstawiciel organizacji związkowej
 9. Józef Ryl - przedstawiciel organizacji związkowej